Our Team

SEO Team

Sujit-Biswal_

Sujit Biswal

SEO Manager

Sujit Biswal

SEO Manager

Ashirwad-Dash_

Ashirwad Dash

On-page SEO Lead

Ashirwad Dash

On-page SEO Lead

Jiten-Kumar-Swain_

Jiten Kumar Swain

Off-page SEO Lead

Jiten Kumar Swain

Off-page SEO Lead

Bisweswar-Pradhan_

Bisweswar Pradhan

Amazon & PPC Lead

Bisweswar Pradhan

Amazon & PPC Lead

Creative Team

Prachi Dey

creative lead

Prachi Dey

creative lead

Vaishali Gupta

senior copywriter

Vaishali Gupta

senior copywriter

Arpita Nath

Content Lead

Arpita Nath

Content Lead

Aurobindo-Ghosh_

Aurobindo Ghosh

Designing Lead

Aurobindo Ghosh

Designing Lead

Development Team

Mrutyunjaya-Giri_

Mrutyunjaya Giri

fullstack developer

Mrutyunjaya Giri

Fullstack Developer

Prasant-Kumar-Sen_

Prasant Kumar Sen

UI/UX Lead

Prasant Kumar Sen

UI/UX Lead

Sourav-Padhiary_

Sourav Padhiary

Front-End Developer

Sourav Padhiary

Front-End Developer

Account Team

Praditpta Moharana

Sr. Accountant

Praditpta Moharana

Sr. Accountant

Ankita Ram

Accountant

Ankita Ram

Accountant

Sales Team

Priti Das

Sales & Marketing

Priti Das

Sales & Marketing

Admin Team

Samikshya Satpathy

Manager HR

Samikshya Satpathy

Manager HR

Management

Sibasis-Mahalick_

Sibasis Mahalick

Director

Sibasis Mahalick

Director

Ashutosh-Tripathy_

Ashutosh Tripathy

Client Success

Ashutosh Tripathy

Client Success